صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

 آدرس دبیرخانه: ساری، کیلومتر 9 جاده فرح آباد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،دانشکده مهندسی زراعی، گروه مهندسی آب
تلفن تماس: 33687560-011
ایمیل همایش: 3wrmc.sanru@gmail.com