.: ساختار سازمانی همایش  >  اعضای کمیته علمی

     اعضای کمیته علمی سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی

          نام و نام خانوادگی - درجه علمی - دانشگاه محل کار

 1.     دکتر میر خالق ضیاتبار احمدی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 2.    دکتر محمود رائینی سرجاز  - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 3.    دکتر کریم سلیمانی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 4.      دکتر محمود حبیب نژاد روشن - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 5.    دکتر رامین فضل‏ اولی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 6.      دکتر علی شاهنظری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 7.     دکتر علیرضا عمادی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 8.      دکتر محمد علی غلامی سفید کوهی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 9.      دکتر رضا نوروز ولاشدی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 10.  دکتر مجتبی خوش روش میانگله - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 11. دکتر عبدالله درزی نفت چالی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 12. دکتر محسن مسعودیان- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 13. دکتر مهدی نادی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 14.  مهندس جانعلی تقوی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 15.  دکتر کاکا شاهدی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 16.  دکتر عطا الله کاویان - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 17.  دکتر مهدی مفتاح هلقی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 18.  دکتر حسین شریفان - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 19. دکتر ابوطالب هزار جریبی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 20.  دکتر موسی حسام - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 21.  دکتر امیر احمد دهقانی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 22. دکتر مهدی ذاکری‏نیا - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 23.  دکتر عبدالرضا ظهیری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 24.  دکتر محمد عبدالحسینی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 25. دکتر خلیل قربانی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 26.  دکتر میثم سالاری جزی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 27.   دکتر امین علیزاده - دانشگاه فردوسی مشهد
 28.  دکتر کامران داوری - دانشگاه فردوسی مشهد
 29.  دکتر کاظم اسماعیلی  - دانشگاه فردوسی مشهد
 30.  دکتر حسین انصاری - دانشگاه فردوسی مشهد
 31.  دکتر علیرضا فرید حسینی - دانشگاه فردوسی مشهد
 32.  دکتر صمد امام قلی‏زاده - دانشگاه صنعتی شاهرود
 33.  دکتر ابوالفضل اکبرپور - دانشگاه بیرجند
 34.  دکتر افشین اشرف‏زاده - دانشگاه گیلان
 35.  دکتر سمیه جنت رستمی - دانشگاه گیلان
 36. دکتر محمدرضا خالدیان - دانشگاه گیلان
 37.  دکتر منوچهر حیدرپور - دانشگاه صنعتی اصفهان
 38. دکتر جهانگیر عابدی کوهپایی - دانشگاه صنعتی اصفهان
 39.  دکتر مهدی قیصری - دانشگاه صنعتی اصفهان
 40.  دکتر سعید اسلامیان - دانشگاه صنعتی اصفهان
 41. دکتر حمید زارع ابیانه - دانشگاه بوعلی همدان
 42.  دکتر سمیرا اخوان - دانشگاه بوعلی همدان
 43.  دکتر جمال محمد ولی سامانی - دانشگاه تربیت مدرس تهران
 44. دکتر برهان سهرابی - موسسه تحقیقات پنبه استان گلستان
 45.  دکتر علیرضا کیانی - مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان
 46. دکتر محمود شفاعی بجستان - دانشگاه شهید چمران اهواز
 47.   دکتر عبدالکریم بهنیا - دانشگاه شهید چمران اهواز
 48.  دکتر منوچهر فتحی‏مقدم - دانشگاه شهید چمران اهواز
 49. دکتر سید حبیب موسوی جهرمی - دانشگاه شهید چمران اهواز
 50.  دکتر فریدون رادمنش - دانشگاه شهید چمران اهواز
 51.  دکتر عیسی معروف‏پور - دانشگاه کردستان
 52.  دکتر رسول قبادیان - دانشگاه رازی کرمانشاه
 53. دکتر محمدرضا نوری امامزاده‏ای - دانشگاه شهرکرد
 54. دکتر حسین صمدی بروجنی - دانشگاه شهرکرد