این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
.: ساختار سازمانی همایش  >  اعضای کمیته علمی

     اعضای کمیته علمی سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی

          نام و نام خانوادگی - درجه علمی - دانشگاه محل کار


 1.    دکتر محمود رائینی سرجاز  - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 2.    دکتر کریم سلیمانی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 3.      دکتر محمود حبیب نژاد روشن - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 4.    دکتر رامین فضل‏ اولی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 5.      دکتر علی شاهنظری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 6.     دکتر علیرضا عمادی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 7.      دکتر محمد علی غلامی سفید کوهی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 8.      دکتر رضا نوروز ولاشدی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 9.  دکتر مجتبی خوش روش میانگله - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 10. دکتر عبدالله درزی نفت چالی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 11. دکتر محسن مسعودیان- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 12. دکتر مهدی نادی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 13.  مهندس جانعلی تقوی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 14.  دکتر کاکا شاهدی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 15.  دکتر عطا الله کاویان - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 16.  دکتر مهدی مفتاح هلقی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 17.  دکتر حسین شریفان - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 18. دکتر ابوطالب هزار جریبی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 19.  دکتر موسی حسام - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 20.  دکتر امیر احمد دهقانی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 21. دکتر مهدی ذاکری‏نیا - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 22.  دکتر عبدالرضا ظهیری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 23.  دکتر محمد عبدالحسینی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 24. دکتر خلیل قربانی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 25.  دکتر میثم سالاری جزی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 26.   دکتر امین علیزاده - دانشگاه فردوسی مشهد
 27.  دکتر کامران داوری - دانشگاه فردوسی مشهد
 28.  دکتر کاظم اسماعیلی  - دانشگاه فردوسی مشهد
 29.  دکتر حسین انصاری - دانشگاه فردوسی مشهد
 30.  دکتر علیرضا فرید حسینی - دانشگاه فردوسی مشهد
 31.  دکتر صمد امام قلی‏زاده - دانشگاه صنعتی شاهرود
 32.  دکتر ابوالفضل اکبرپور - دانشگاه بیرجند
 33.  دکتر افشین اشرف‏زاده - دانشگاه گیلان
 34.  دکتر سمیه جنت رستمی - دانشگاه گیلان
 35. دکتر محمدرضا خالدیان - دانشگاه گیلان
 36.  دکتر منوچهر حیدرپور - دانشگاه صنعتی اصفهان
 37. دکتر جهانگیر عابدی کوهپایی - دانشگاه صنعتی اصفهان
 38.  دکتر مهدی قیصری - دانشگاه صنعتی اصفهان
 39.  دکتر سعید اسلامیان - دانشگاه صنعتی اصفهان
 40. دکتر حمید زارع ابیانه - دانشگاه بوعلی همدان
 41.  دکتر سمیرا اخوان - دانشگاه بوعلی همدان
 42.  دکتر جمال محمد ولی سامانی - دانشگاه تربیت مدرس تهران
 43. دکتر برهان سهرابی - موسسه تحقیقات پنبه استان گلستان
 44.  دکتر علیرضا کیانی - مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان
 45. دکتر محمود شفاعی بجستان - دانشگاه شهید چمران اهواز
 46.   دکتر عبدالکریم بهنیا - دانشگاه شهید چمران اهواز
 47.  دکتر منوچهر فتحی‏مقدم - دانشگاه شهید چمران اهواز
 48. دکتر سید حبیب موسوی جهرمی - دانشگاه شهید چمران اهواز
 49.  دکتر فریدون رادمنش - دانشگاه شهید چمران اهواز
 50.  دکتر عیسی معروف‏پور - دانشگاه کردستان
 51.  دکتر رسول قبادیان - دانشگاه رازی کرمانشاه
 52. دکتر محمدرضا نوری امامزاده‏ای - دانشگاه شهرکرد
 53. دکتر حسین صمدی بروجنی - دانشگاه شهرکرد