این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
.: ساختار سازمانی همایش  >  دبیر اجرایی

مهندس جانعلی تقوی
ایمیل: taghavij@yahoo.com