.: ساختار سازمانی همایش  >  دبیر اجرایی

مهندس جانعلی تقوی
ایمیل: taghavij@yahoo.com