این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
.: ساختار سازمانی همایش  >  دبیر علمی

دکتر مجتبی خوش روش
ایمیل: khoshravesh_m24@yahoo.com