این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
.: ساختار سازمانی همایش  >  دبیر همایش

دکتر رامین فضل اولی
ایمیل: raminfazl@yahoo.com