این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > داوران >
.: داوران

جناب آقاي کاظم اسماعیلی ( دانشگاه فردوسی مشهد )

جناب آقاي حسین انصاری ( دانشگاه فردوسی مشهد )

جناب آقاي علیرضا فرید حسینی ( دانشگاه فردوسی مشهد )

جناب آقاي جواد باباگلی متی کلایی ( ژئوفیزیک دانشگاه تهران )

جناب آقاي بابک مومنی ( دانشگاه پیام نور )

جناب آقاي دانیال قربانی ( دانشگاه فردوسی مشهد )

جناب آقاي روح‌الله احسانی ( دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی )
صفحه اولصفحه قبل789صفحه بعدصفحه آخر