این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > داوران >
.: داوران

جناب آقاي رسول قبادیان ( دانشگاه رازی کرمانشاه )

جناب آقاي امیر حمزه حقی‏ آبی ( دانشگاه لرستان )

جناب آقاي عباس ملکی ( دانشگاه لرستان )

جناب آقاي عسکری تشکر ( دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر )

جناب آقاي علی باقری ( دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر )

جناب آقاي داود اکبری نودهی ( دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر )

جناب آقاي کامران داوری ( دانشگاه فردوسی مشهد )
صفحه اولصفحه قبل678صفحه بعدصفحه آخر