این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > داوران >
.: داوران

جناب آقاي کاکا شاهدی ( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری )

جناب آقاي عطا الله کاویان ( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری )

جناب آقاي مهدی مفتاح هلقی ( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )

جناب آقاي حسین شریفان ( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )

جناب آقاي ابوطالب هزار جریبی ( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )

جناب آقاي موسی حسام ( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )

جناب آقاي امیر احمد دهقانی ( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )
صفحه اولصفحه قبل234صفحه بعدصفحه آخر