این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > داوران >
.: داوران

جناب آقاي علی شاهنظری ( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری )

جناب آقاي محمد علی غلامی سفید کوهی ( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری )

جناب آقاي رضا نوروز ولاشدی ( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری )

جناب آقاي مجتبی خوش روش میانگله ( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری )

جناب آقاي عبدالله درزی نفت چالی ( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری )

جناب آقاي مهدی نادی ( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری )

جناب آقاي جانعلی تقوی ( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری )
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر