| درباره همایش > داوران >
.: داوران

سركار خانم سمیه جنت رستمی ( دانشگاه گیلان )

سركار خانم سمیرا اخوان ( دانشگاه بوعلی سینا همدان )

جناب آقاي میرخالق ضیاءتبار احمدی ( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری )

جناب آقاي رامین فضل اولی ( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری )

جناب آقاي محمود رائینی سرجاز ( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری )

جناب آقاي علیرضا عمادی ( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری )

جناب آقاي کریم سلیمانی ( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری )
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر